Οδηγίες άσκησης δικαιωμάτων

H Εταιρεία μας,«ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία»), σας διαθέτει το παρόν έντυπο, με το οποίο μπορείτε, ως φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία μας, να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (E.E.) 2016/679 (ΓΚΠΔ) δικαιώματά σας, που αφορούν στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι δεσμεύεται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να εξετάσει και να αξιολογήσει το αίτημά σας και εν συνεχεία να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογημένης καθυστέρησης, για λόγους που άπτονται της ιδιαιτερότητας του αιτήματός σας.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αιτήματος παροχής πληροφοριών με τους εξής τρόπους: είτε ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email:info@arkmel.gr, είτε με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Εταιρείας μας (24o χλμ ΝΕΟΑΚ, 19600 Μάνδρα).

Τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία αποκλειστικά για την εξέταση και εν συνεχεία ικανοποίηση του αιτήματός σας. Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, οι πληροφορίες σας θα διαβιβασθούν στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας μας, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη εξέταση αυτού.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματός σας (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, από την ημερομηνία παραλαβής του), εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά εξήντα (60) ακόμη ημέρες. Στην περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης, θα ενημερώνεστε σχετικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας.

Η παρούσα αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία σας θα διατηρηθεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών στο αρχείο της Εταιρείας μας, υπό την επιφύλαξη παράτασης του σχετικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων και πάντως σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που το αίτημα ασκείται από εργαζόμενο της Εταιρείας, αυτό θα διατηρείται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι η άσκηση του δικαιώματός σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας τηλεφωνικά στο +30 2105551880 και ηλεκτρονικά info@arkmel.gr .

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα κάτωθι πεδία, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση και ικανοποίηση του αιτήματός σας:

Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων